Kezdőlap
Játékos iskola felkészítő PDF Nyomtatás E-mail

JÁTÉKOS ISKOLA FELKÉSZÍTŐ óvodás nagycsoportos gyermekek részére

Célja, hogy erősítse azokat a speciális képességeket, amelyek az első osztály sikeres, zökkenőmentes kezdéséhez szükségesek.

Várjuk azokat az 5 - 6 - 7 éves óvodásokat, akik szeretnek játszani, de:

 • figyelmüket csak rövid ideig tudják a feladatra összpontosítani,
 • nem észlelik megfelelően a látott hallott információkat,
 • nem veszik észre az azonosságokat, különbözőségeket,
 • nem emlékeznek pontosan,
 • bizonytalanok a téri tájékozódásban, irányok ismeretében,
 • nem szeretnek rajzolni,
 • szókincsüket gyarapítani szeretnék,
 • határozatlanok,
 • alacsony a tűrőképességük. 

A foglalkozásokon játszva sajátítjuk el a helyes gondolkodást – gyakoroljuk az irányokat, bővítjük szókincsünket –, megfigyeléseinket pontosabbá tesszük,

mert ezek elengedhetetlenek az olvasás, írás, számolás elsajátításához.

Minden egyes találkozásnál az alapmozgások (járás, futás, ugrás, kúszás, mászás, dobás) különböző formáit gyakoroljuk, hiszen ezek hatékonyan fejlesztik a fizikális állapotot, a testsémát, téri  tájékozódást, egyensúlyérzéket, a lateritást [oldaliság], ritmusérzéket, segítik a kezdeményezőképesség növekedését, az állóképességet, és ez kihat az egész személyiség alakulására. Természetesen nagy szerepet kap a finommozgás fejlesztése is.

 Az írás elsajátításához szükség van a szem-kéz koordinációra, kézizom-lazításra, téri irányok ismeretére, grafomotorikára, írás-mozgás koordinációjára. Ezeket a feladatokat játszva, oldott hangulatban végezzük, s így az a kisgyermek, aki eddig nem szeretett rajzolni, örömmel fog társaihoz csatlakozni.

Együttléteink minden mozzanatában szerepet kap térészlelés, a téri orientáció kialakítása, tudatosítása. A gyerekekben csak hosszú tanulási, tapasztalási, gyakorlási folyamatban válik tudatossá, hogy ők maguk hogyan töltik be a teret, s csak saját magukhoz viszonyítva képesek érzékelni a rajtuk kívül álló világot. A test szimmetriájának tudatosításával tapasztalja meg bal – jobb fogalmát.

 A testséma legjobb eszköze a tükör, amiben látja önmagát, illetve társait. Így van lehetősége megismerni saját alkatát, méreteit, színeit, vagyis reálisan tud válaszolni a „Milyen vagyok?” kérdésre.

Az első foglalkozástól kezdve a bal-jobb fogalmának megismerésével egyidejűleg kezdjük el a téri orientáció és a tér észlelésének kialakítását. Erre az iskolába lépés pillanatától kezdve szüksége van a gyerekeknek a könyvben, füzetben való tájékozódáshoz.

A helyviszonyokat jelölő fogalmakat játékosan, tapasztalatok útján sajátítjuk el (alatt, felett, mellett, mögött, között stb.).

Az olvasás – írás elsajátításához szüksége van minden gyermeknek:

 • az alak – forma azonosságainak és különbözőségeinek észlelésére,
 • az alak és háttér megkülönböztetésére,
 • a szem – kéz együttmozgására
 • a hangok tiszta hallására, ejtésére, azonosítására, megkülönböztetésére,
 • megfelelő szókészletre,
 • a mondatalkotás képességére,
 • gondolatainak szóbeli kifejezésére.

Ezt a percepció [észlelés] fejlesztésével biztosítjuk, ami egyrészt jelenti a vizuális észlelés, másrészt  az auditív észlelés fejlesztését. Természetesen a taktilis [tapintásos]  és kinesztikus [látás kizárásával végzett mozgás] észlelés is szerepet játszik mindennapjainkban, s ennek  fejlesztése érdekesebbnél érdekesebb (akár saját készítésű) játékok segítségével történik, amiben  a gyerekek a legnagyobb örömmel vesznek részt.

A foglalkozások menete igazodik a gyerekek életkori sajátosságaihoz, hiszen mindig mozgással kezdődik, ami biztosítja a szellemi és fizikai ráhangolódást. A sok-sok izgalmas és érdekes feladat   után mindig  a játéké a főszerep,  ami folyamatosan jó hangulatúvá teszi az együtt töltött időt.

A foglalkozáson szükség van váltócipőre, és 6 színű háromszög alakú vastag és vékony színesceruzákra.                       

A foglalkozás időtartama 45 perc.

Foglalkozásvezető: Katona Dóra fejlesztő pedagógus (06 30 415-8984)

 
< Előző   Következő >

Bejelentkeznél?

Az első alkalommal nálunk minden csoportos, nem terápiás célú foglalkozáson ingyenes a részvétel, tudtad?

Órarendünk részletesen tartalmazza a foglalkozások időpontját, melyekre előzetes bejelentkezés szükséges az adott foglalkozás vezetőjénél telefonon vagy levélben a Kapcsolat menüponton keresztül!